Tekst jednolity z dnia 15.08.2018 r.

STATUT
Fundacji AMICITIA FOUNDATION

I.Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą AMICITIA FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Arkadiusza Stachowiaka i Krzysztofa Grzywnę – zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Maję Bruździak w dn. 14.08.2018, rep. A nr. 3590/2018.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.

§6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II.Cele i zadania Fundacji

§7

 1. Celem Fundacji jest:

(a) promowanie dialogu między narodami; inicjowanie współpracy pomiędzy obywatelami niezależnie od ich przynależności etnicznej i rasowej, poglądów politycznych, jak również pozycji społecznej; ponadto budowanie współpracy pomiędzy innymi organizacjami oraz instytucjami rządowymi

(b) wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin ekonomii i nauk humanistycznych, mających służyć poprawie warunków życia społeczności i dialogu między narodami;

(c) wspieranie materialne i programowe oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych niosących progresję w kreowaniu dialogu,

(d) niesienie wsparcia rozwojowego dla lokalnych społeczności;

(e) pośredniczenie w kojarzeniu organizacji dialogowych na świecie przy realizacji konkretnych projektów oraz w wymianie informacji, know-how.

§8

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

1) wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie:

 1. a) projektów naukowo-badawczych realizowanych w przedmiocie badania i gromadzenia informacji;
 2. b) projektów eventowych wnoszących istotny postęp dla ocieplania stosunków międzynarodowych oraz budowania relacji wewnątrz kraju,
 3. c) działań instytucji życia publicznego wykonujących zadania w zakresie ochrony fundamentalnych praw człowieka i obywatela,

2) udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej, know-how w budowie szeroko pojętej infrastruktury organizacjom działającym na świecie;

3) pośredniczenie w inwestycjach przeprowadzanych przez organizacje pomocowe na całym świecie poprzez kojarzenie organizacji i wolontariuszy oraz przekazywanie środków finansowych oraz know-how;

4) prowadzenie platformy umożliwiającej nawiązanie współpracy przez organizacje i wolontariuszy oraz wymianę informacji pomiędzy organizacjami z całego świata;

5) dokonywanie przeglądu działalności organizacji; przedstawianie rekomendacji oraz prowadzenie działalności eksperckiej;

6) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej mających charakter niedochodowy;

7) wspieranie instytucji  w zakresie celów zgodnych ze statutem Fundacji;

8) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych mających charakter niedochodowy;

9) organizowanie konferencji i seminariów;

10) organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych;

11) prowadzenie edukacji rozwojowej i socjalnej;

12) udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i know-how placówkom naukowym oraz tworzenie i prowadzenie placówek naukowych w ramach odrębnych lub już istniejących struktur organizacyjnych,

13) prowadzenie think-tanków, miejsc i platform wymiany myśli i poglądów.

§9

 1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i obywatelami polskimi i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w jaki wyposażyli Fundację Fundatorzy w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) oraz środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację w okresie jej działalności.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
 4. a) darowizn, spadków i zapisów,
 5. b) odsetek bankowych,
 6. c) dochodów ze zbiórek publicznych,
 7. d) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 8. e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz z jego sprzedaży;
 9. f) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 10. g) funduszy Unii Europejskiej.
 11. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach.

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.
 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 • W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.

§12

 1. Przychody Fundacji określone w § 10 ust. 3 pkt. b – d , f-g  przeznaczone są wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej.
 2. Zabronione jest:

(a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

(b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

(c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

(d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

IV.Organy Fundacji

§13

Organami Fundacji są:

 1. a) Zarząd;
 2. b) Rada Fundacji.

Zarząd

§14

 1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powoływanych na czas nieoznaczony.
 3. Pierwszy skład zarządu Fundacji powoływany jest przez dwóch Fundatorów łącznie w formie uchwały.
 4. Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje, w drodze uchwały skierowanej do Fundatorów Fundacji, Rada Fundacji łącznie. Pozostali Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w drodze uchwały skierowanej do Fundacji podpisanej przez co najmniej 2 Fundatorów.
 5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalają Fundatorzy. W przypadku kiedy członek zarządu jest jednocześnie Fundatorem, nie pobiera on wynagrodzenia.
 6. Zarząd wieloosobowy może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
 7. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji. Członków Zarządu mogą odwołać dwaj Fundatorzy w drodze uchwały.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

(a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

(b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

(c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

(d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji nie przekazanych do kompetencji innych organów,

(e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

(f) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

(g) powoływanie biur krajowych i zagranicznych oraz mianowanie ich kierowników, a także ich likwidacja,

(h) opiniowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji lub połączenia z innymi fundacjami,

(i) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Zarządu i Fundacji.

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji ustalany przez Fundatorów.

§16

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji

§17

 1. Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Fundacji nie podlega Zarządowi.
 2. Rada Fundacji posiada kompetencje inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze.
 3. Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków powoływanych na czas nieoznaczony.
 4. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.
 6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§18

 1. Przewodniczącego Rady Fundacji wskazują Fundatorzy w drodze uchwały o powołaniu członka Rady Fundacji.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

§19

 1. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub któregokolwiek Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji podejmuje uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.
 4. Uchwała Rady Fundacji może być powzięta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad.
 5. Rada Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna jeżeli za jej podjęciem opowiedziała się bezwzględna większość ogólnej liczby Członków Rady Fundacji a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji lub inny Członek Rady Fundacji wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Fundacji. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się za pomocą zawiadomień skierowanych do każdego z Członków Rady Fundacji w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może zarządzić krótszy termin zawiadomienia Członków Rady Fundacji o terminie posiedzenia.
 7. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 8. Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin przyjęty przez Fundatorów.

§20

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1) wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji;

2) nadzór nad działalnością Fundacji;

3) opiniowanie rocznego planu finansowego Fundacji;

4) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;

5) ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji;

6) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;

7) proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów Fundacji;

8) wyrażanie opinii w sprawie założenia lub przystąpienia Fundacji do spółek prawa handlowego i innych przedsięwzięć;

9) wyrażanie opinii w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;

10) wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji;

11) wyrażanie opinii w sprawie likwidacji Fundacji;

12) występowanie do Zarządu z wnioskami o rozpatrzenie celowości podjęcia decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji lub zmiany Statutu Fundacji.

§21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

V.Fundatorzy

§22

 1. Fundatorzy są zapraszani przez Fundację co najmniej raz do roku celem przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji przez Fundację jej celów, zapoznania się z bieżącą działalnością Fundacji i określeniem zamierzonych głównych kierunków jej działalności. Nad sprawozdaniem tym Fundatorzy toczą obrady, z których wnioski, w formie uchwały, przekazywane są Zarządowi.
 2. Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatorów określonych w niniejszym Statucie, do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy podejmowanie decyzji w sprawie:

(a) zmiany celów Fundacji;

(b) zmiany Statutu Fundacji;

(c) połączenia z inną fundacją;

(d) likwidacji Fundacji;

(e) przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

 1. W przypadku, gdy Fundator będący osobą fizyczną nie może wykonywać praw przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców takiego Fundatora i przez nich będą wykonywane.

VI.Postanowienia końcowe 

§23

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§24

 1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie uchwały Fundatorów.
 2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
 3. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorom albo ich następcom prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).
 4. Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w sprawie połączenia podejmują w drodze uchwały Fundatorzy.